Đào tạo phát triển

Tại K+, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm và lãnh đạo Công ty hiểu rằng phát triển con người chính là phát triển tổ chức. Đào tạo vì vậy là một phần quan trọng trong tổng thể của chương trình phát triển nguồn nhân lực và quản trị nhân tài của K+. Các chính sách đào tạo được đưa ra nhằm mục đích nâng cao thành tích của từng cá nhân và tập thể, giúp phát triển các tiềm năng của đội ngũ nhân sự từ đó thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.
Hàng năm, K+ thường tổ chức các khóa đào tạo bao gồm những khóa cung cấp các kiến thức liên quan tới chuyên môn, các khóa nhằm nâng cao kỹ năng mềm, các khóa đào tạo dành cho đội ngũ lãnh đạo.….