Điều hành kế hoạch cung ứng

 • Mỹ thuật/Sáng tạo/Thiết kế
 • Hết hạn
 • Hải Phòng

Những nhiệm vụ chính:
 • Phân tích và đánh giá kế hoạch cung cấp và các yêu cầu gửi hàng net để đáp ứng nhu cầu của khách hàng có tính đến những hạn chế cung cấp.
 • Quản lý kho: Cân bằng nhu cầu về sản phẩm sẵn có so với nhu cầu giảm thiểu chi phí hàng tồn kho để đảm bảo trữ lượng tối ưu ở đúng vị trí
 • Tạo ra một kế hoạch sản xuất 18 tháng khả thi cho các nhà máy / các nguồn bên ngoài có trách nhiệm, có tính đến các ràng buộc về sản xuất và thời gian dẫn đầu có liên quan.
 • Xác định các vấn đề thực tế / vấn đề có thể xảy ra và các cơ hội có thể liên quan đến các sự kiện lớn ví dụ: đóng cửa nhà máy, thời gian hoạt động quảng bá, chuyển đổi các sản phẩm mới / cũ và vv
 • Cung cấp thông tin trước về các yêu cầu về lao động trong thời gian từ ngắn đến trung hạn.
 • Phân tích và cung cấp các vấn đề cung cấp thông tin chủ động / hiệu quả cho các bên liên quan
  • Đánh dấu tất cả các vấn đề cung cấp
  • Chi tiết các tác động của hành động đề xuất và cân bằng liên quan.
 • Đảm bảo các hành động và Kế hoạch Cung cấp là thực tế và có thể đạt được theo Quy trình Lập kế hoạch Kinh doanh.
 • Là thành viên có hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm mới (cả trong nước và IMSP), đảm bảo tất cả các hoạt động lập kế hoạch dọc theo quá trình này đều đáp ứng được thời gian mục tiêu và hỗ trợ ra mắt sản phẩm.
 • Phân tích các thông số cung cấp liên quan và tìm kiếm các cải tiến thường xuyên để quản lý kích cỡ lô, chu kỳ thời gian, tần suất sản xuất, thời gian đóng băng, mức tồn kho của R & P, để nâng cao mức tồn kho FG.
 • Tham gia vào các hoạt động của NCE để có những cải tiến liên tục
 
Yêu cầu:
 • 2-3 năm kinh nghiệm hoạt động có liên quan đặc biệt trong FMCG, ít nhất là một trong các lĩnh vực sau:
         + Kế hoạch cung cấp

         + Quy hoạch nhà máy

         + Lập kế hoạch nhu cầu

         + Hoạt động xuất nhập khẩu
 • Những kinh nghiệm bổ sung về dịch vụ khách hàng và mua sắm sẽ có lợi